Cao XII zet de deur open voor werkdrukvermindering

 


Op 13 september ondertekenden de minister en de sociale partners cao XII. ACOD Onderwijs is tevreden. We zien een eerste aanzet tot werkdrukvermindering en een aantal eisen uit onze laatste congrestekst zijn opgenomen.


In cao XII worden afspraken gemaakt die gelden voor alle onderwijspersoneelsleden, behalve die van het hoger onderwijs en de basiseducatie. Ook voor het MVD-personeel (busbegeleiding, poetspersoneel…) zijn er maatregelen getroffen. Onze collega’s van ACOD Overheidsdiensten lichten dit luik toe elders in dit nummer van Tribune.

In onze congrestekst van 2020 hadden wij maatregelen gevraagd om de werkdruk te verlagen. Deze cao is alvast een stap in de goede richting. Voortaan ligt de klemtoon op de kerntaak van de leerkracht, evaluatie van leerlingen en cursisten, professionalisering, klaseigen leerlingenbegeleiding en overleg en samenwerking met collega’s, directie, CLB en ouders. Daarom krijgen de scholen bijkomende omkaderingsmiddelen waarmee ze leerkrachten extra kunnen ondersteunen.

De scholen krijgen ook bijkomende middelen om voor startende leerkrachten aanvangsbegeleiding te organiseren. Zo wil men de instroom versterken en de uitstroom tegengaan.

Het aantal uren kinderverzorging in het basisonderwijs wordt opgetrokken. Ook dit was een eis van onze recentste congrestekst. Voor deze maatregel zijn middelen uitgetrokken bovenop de cao-gelden.

De scholen van het basisonderwijs krijgen middelen voor beleidsondersteuning. Hiervoor wordt het ambt van beleidsondersteuner ingevoerd. Dit zorgt voor minder werkdruk bij de leerkrachten, want de voorbije jaren moesten zij, al dan niet in het kader van BPT-uren, ook beleidstaken op zich nemen.

Omdat steeds meer beslissingen op lokaal niveau worden genomen, is er nood aan een lokale syndicale tegenmacht. In onze congrestekst hadden wij gepleit voor vrijstelling van syndicaal afgevaardigden. Voortaan worden per school middelen toegekend die bestemd zijn voor de vakbondsafgevaardigden.

De overheid wil ook in de middelen voorzien om het onderwijzend personeel digitaal uit te rusten. Men zal de gevolgen van de digitalisering voor het welzijn in kaart brengen. Bovendien krijgen alle personeelsleden iedere maand een forfaitaire internetvergoeding van 20 euro.

Voortaan bestaat op lokaal vlak de mogelijkheid personeelsleden naar aanleiding van een gebeurtenis dienstvrijstelling te verlenen. Men kan hiervoor lokale afspraken maken. Het verlof wegens overmacht wordt uitgebreid tot personen die in de huidige regelgeving vermeld worden (bv. schoonouders) maar niet onder hetzelfde dak wonen.

Je kan de volledige tekst van cao XII lezen op onze website (www.acodonderwijs.be/cao-12).

 

nancy.libert@acod.be