Vlaamse statutaire ambtenaar onder spervuur

 


De ACOD is momenteel in informeel overleg met het kabinet van minister Somers over het dossier ‘contractualisering’. Het is de bedoeling dat dit uitmondt in een voorstel van besluit, om voor te leggen aan de Vlaamse regering op de ministerraad van 3 april. Het kabinet wil het voorstel vrij ‘open’ houden, zodat er formele onderhandelingen mogelijk zijn die niet binnen de termijn van dertig dagen beëindigd moeten worden. Hoe dan ook is de Vlaamse regering van plan er vaart achter te zetten. Een gemakkelijke bevalling zal het echter allerminst worden. Waarover gaat het?


Het regeerakkoord zegt: “De Vlaamse regering wenst in overleg met de vakorganisaties af te stappen van de eenzijdige benoeming en verder te evolueren naar één juridische vorm van tewerkstelling, nl. deze op basis van een arbeidsovereenkomst. Er zal hieromtrent een voorstel worden uitgewerkt dat onderhandeld wordt op Sectorcomité XVIII zodat de Vlaamse regering nadien een finale beslissing terzake kan nemen.”

De vaste benoeming moet er dus aan geloven en ook inzake verloning, ziekteregeling, pensioen en ontslag wil de Vlaamse regering grote veranderingen doorvoeren.


Vaste benoeming

De vaste benoeming wordt de facto afgeschaft en vervangen door de contractuele tewerkstelling. Het is niet de bedoeling dat dit enkel voor nieuwe aanwervingen geldt. Dat werd duidelijk tijdens een vergadering waarop men aangaf het ‘statuut’ te laten uitdoven binnen de vijf à tien jaar. Het gaat zelfs verder: bij elke ‘personeelsbeweging’ zal de statutaire ambtenaar zijn statuut verliezen en contractueel worden. Dit wil zeggen: bij elke vrijwillige bevordering of overgang naar een andere functie en ook bij (gedwongen) ‘inkantelingen’ van de ene entiteit in een andere.

De ACOD stelde dat dit totaal onaanvaardbaar is. We blijven het principe van de statutaire benoeming verdedigen. Ter info: in principe zou de contractuele benoeming gelden voor iedereen die wordt aangeworven.


Verloning

De verloning wordt helemaal hervormd, rond de assen ‘functiezwaarte’, ‘vergelijking met de arbeidsmarkt’ en ‘prestatiebeloning in plaats van anciënniteit’. Het plan is de 13,9 miljoen van het sectoraal akkoord 2017-2019 volledig te besteden aan deze verloningsvorm waarbij men de vrijheid zou geven aan de leidend ambtenaren. Dit zou toelaten ‘beloningsknelpunten’ in hun entiteit aan te pakken.

Het begrip ‘flexibel beloningsplan’ wordt ingevoerd: de individualisering van de arbeidsvoorwaarden waarbij salaris onder andere kan worden ingeruild voor opleidingen, fietsleasing of vakantiedagen. Of de functieclassificatie in dit alles zal standhouden, valt nog te bezien.

Ter info: behalve het budget uit het sectoraal akkoord zou alles met een ‘gesloten enveloppe’ moeten betaald worden. Deze valt echter mager uit door de besparing van 1440 personeelsleden, 75 miljoen euro aan loonkrediet en de al uitgevoerde besparingen in de vorige regeerperiode.


Ziekteregeling

De Vlaamse regering onderneemt opnieuw een poging om de bestaande ziekteregeling te ‘hervormen’. De bedoeling blijft dezelfde: het afbouwen van de gunstige regeling van statutairen naar het niveau van de privésector in plaats van het opschalen van de regeling voor contractuelen naar een vergelijkbaar niveau van dit van de vast benoemde ambtenaar.


Statutaire benoeming

Het afschaffen van de statutaire benoeming zal ook gevolgen hebben voor het pensioen. Het gemiddelde pensioenbedrag voor een contractueel personeelslid ligt ongeveer 15 procent lager dan dit van een vast benoemde ambtenaar. De Vlaamse regering wil dit opvangen met de tweede pensioenpijler. Helaas wordt die pas interessant wanneer de werkgeversbijdrage minstens 8 procent bedraagt. Momenteel is dit slechts 3 procent. Het regeerakkoord is niet zinnens deze op te trekken.

Bovendien wil de Vlaamse overheid pas spreken over het aanvullend pensioen “nadat de diverse sporen en contractualisering zijn gerealiseerd”. Ook wil ze pas onderhandelen over een groeipad op het einde van de regeerperiode. Men legt dus een hypotheek op de volgende regering terwijl ons altijd voorgehouden werd dat men een volgende regering niet kan binden.


Ontslagregeling

Ook de ontslagregeling wil men eenvoudiger maken. De regering spreekt wel over ‘kansen’ en ‘begeleiding’ maar het is duidelijk: wie niet presteert zoals gevraagd, gaat eruit. Tot op zekere hoogte is dit begrijpelijk, maar men zou minstens de morele verplichting moeten opnemen te zoeken naar de reden voor de mindere prestaties. Wat ons ook gevaarlijk lijkt, is de mogelijkheid die men creëert om “afscheid te nemen van mensen met een profiel dat niet (meer) matcht met de Vlaamse overheid”.Hou het in de gaten.

De ACOD gaat met veel van deze punten niet akkoord of heeft minstens zeer zware bedenkingen. Op het ogenblik van het schrijven van dit artikel weten we nog niet in hoeverre de Vlaamse overheid ernstig wil onderhandelen en bijsturen. Een feit is zeker: we zullen en kunnen dit niet zomaar laten gebeuren. Hou onze website en sociale media in de gaten om op de hoogte te blijven van de recentste ontwikkelingen.

 

Jan Van Wesemael, Chris Moortgat, Sylvia L’homme, Eddy Hendryckx