De Lijn: het beroep van chauffeur moet aantrekkelijker worden

 


In september 2019 werden bij het afsluiten cao sociale programmatie akkoorden gesloten over het oprichten van werkgroepen om het beroep van technicus en chauffeur bij De Lijn aantrekkelijker te maken. In juni vond daarover al de vierde zitting plaats bij en binnenkort volgen paritaire comités waarvoor ACOD TBM zal uitgenodigd worden. De chauffeurs willen eindelijk concrete maatregelen zien om hun beroep beter te maken. Wij steunen hun eisen.

Input van het terrein


Voorafgaandelijk aan de besprekingen organiseerden wij onze eigen werkgroepen. Zo konden wij onze delegees raadplegen om met hun concrete input vanop de werkvloer de gevoeligste knelpunten grondig te bespreken en te bundelen. Concrete thema’s waaraan gewerkt moet worden zijn onder meer de instroom, de planning, realistische rij- en rusttijden, de werkpost, de stelplaats, het veiligheidsgevoel, welzijn op het werk en een toekomstperspectief.


Vragen over het toekomstperspectief


Er heerst een grote onzekerheid naar aanleiding van de geplande ‘benchmark’ die in 2021 zal georganiseerd worden (niet in 2020 zoals oorspronkelijk aangekondigd in het Vlaams Regeerakkoord en de beleidsnota van de minister van Mobiliteit). Via de benchmark zal De Lijn vergeleken worden met de privésector. Ze zal goed moeten scoren om aangeduid te kunnen worden als interne operator voor het openbaar vervoer in Vlaanderen.

In 2023 zal er een proefproject komen in een nog nader te bepalen vervoerregio waarbij busritten op de private markt zullen worden gegooid.

Door deze onzekerheid vermindert de instroom van nieuwe chauffeurs en verhoogt de voortdurende uitstroom voor deze personeelscategorie omdat ze nog andere kansen op de arbeidsmarkt ziet.


Wat verwachten we?


We willen dat De Lijn met veel aandacht voor haar chauffeurs zal ingaan op onze concrete voorstellen, zodat het beroep van chauffeur aantrekkelijker wordt. Dit kan doorslaggevend zijn voor de toekomstige instroom van nieuwe kandidaten. Voor de chauffeurs die nog niet lang in dienst zijn en voor zij die al geruime anciënniteit hebben opgebouwd, kan het een reden zijn om toch bij De Lijn ‘te willen blijven’.

ACOD TBM rekent erop dat er extra financiële middelen zullen vrijgemaakt worden en dat een mogelijke cao geen ‘budgetneutrale’ oefening wordt. Gezien de voortdurende besparingen is dit immers de grote vrees van het rollend personeel. Het is onbespreekbaar dat om bijvoorbeeld een betere PWR – Realistische rij- en rusttijden of een ‘plan oudere werknemers’ te verkrijgen, andere al verworven zaken ingeruild moeten worden.

Onze mensen hebben recht op een goed evenwicht tussen werk en privéleven en op een degelijke verloning. Het is aan De Lijn om daarin dringend te investeren.

Voorts wil het personeel ook gewoon wat meer menselijkheid in het bedrijf en het herstel van een meer sociale en familiale sfeer, zoals door de terugkeer van het Sinterklaasfeest, de uitreiking van eretekens, nieuwjaarsrecepties, familiedagen en dergelijke. Er is dringend werk aan de winkel!

Wij gaan er dan ook vanuit dat het een constructief paritair comité wordt, met een resultaatgebonden uitkomst.


Geert Vermunicht - v
oorzitter ACOD TBM