Nieuws uit de cultuursector

 


Hoe zit het met de 'cao taakloon', de kunstenaarskaart en het kunstenaarsvisum?


Cao taakloon

Vanaf september 2019 treedt de nieuwe ‘cao taakloon’ in werking voor cultuurwerkers actief in theater en muziek (PC 304). Nadat er in 2017 een aantal werkloosheidsdossiers geblokkeerd geraakten bij de Onem/RVA, hebben de sociale partners met de minister van Werk een akkoord gesloten om de regelgeving te verbeteren, te beginnen met een verduidelijking via een cao. De ‘cao taakloon’ verduidelijkt het begrip taakloon en geeft vier criteria waaraan je moet voldoen om via taakloon te kunnen uitbetalen.

► Meer info: www.cultuurkameraad.be


Artist@Work

De uittredende regering sluit af met de opstart van een nieuw elektronisch platform voor de aanvragen van een kunstenaarskaart (voor wie wil werken volgens de kleine vergoedingsregeling (KVR)), het kunstenaarsvisum (voor wie wil werken volgens artikel 1bis) of de zelfstandigheidsverklaring. Via dit platform – dat ook een informatief luik heeft – kan je tevens geleverde artistieke prestaties registreren.

► Meer info: www.cultuurkameraad.be