Sectoraal akkoord Vlaams overheidspersoneel: onderhandelingen sectoraal akkoord-cao afgerond

 


De legislatuur van de huidige Vlaamse regering is zopas afgelopen. Op de valreep zijn de onderhandelingen voor een sectoraal akkoord en cao nog in een eindfase gekomen en afgerond.


De Vlaamse regering wou de voorbije jaren geen budgettaire ruimte vrijmaken voor een sectoraal akkoord-cao voor het Vlaams overheidspersoneel. De economische omstandigheden zijn nu echter gunstiger geworden en er is fors bespaard. We herinneren aan de koopkrachtvermindering door de indexsprong en aan de verhogingen van vele facturen (onder andere water, elektriciteit, kinderopvang, inschrijfgeld onderwijs,...).

ACOD Overheidsdiensten wil dat de Vlaamse regering haar personeel respecteert en goede werk-, loon- en arbeidsvoorwaarden garandeert. Dit houdt onder andere in dat de Vlaamse overheid ook financieel een aantrekkelijke werkgever moet zijn en blijven. Er moest dus een tandje bijgestoken worden inzake verloning en koopkrachtverhoging. De Vlaamse overheid moet daarbij minstens gelijke tred houden met de private sector.

Dit brengt ons ertoe om de loonmarges die in de voorbije interprofessionele akkoorden (IPA) werden afgesproken als referentie te nemen. Na sterke en strategische druk op de Vlaamse regering hebben we toen de toezegging gekregen om voor het tweede deel van het sectoraal akkoord middelen te voorzien zoals ook in de privésector mogelijk is in het IPA.


Prioriteit voor verhoging koopkracht


ACOD Overheidsdiensten ging voluit voor een koopkrachtverhoging voor de personeelsleden in de komende jaren. We hebben strategische en stevige onderhandelingen gevoerd in het belang van het Vlaamse overheidspersoneel. Het uiteindelijk resultaat is een eindtekst waarin een koopkrachtverhoging vervat zit van 6,01 miljoen euro.

We hebben het resultaat voorgelegd aan onze hoofdmilitanten. De Vlaamse regering heeft dit ook besproken. Het definitieve oordeel is bij het ter perse gaan van dit artikel nog niet gekend. We delen de uiteindelijke afspraken en resultaten met de concrete koopkrachtmaatregelen mee in de volgende editie van Tribune.

Samen vooruit, op ons kan je rekenen!


Chris Moortgat

 

[ACOD Overheidsdiensten]