Vertrouwelijkheidsbeleid ACOD: wat doen we met je persoonlijke gegevens?


De ACOD voert een strikt vertrouwelijkheidsbeleid. We nemen je privéleven immers heel ernstig en verwerken je persoonlijke informatie met zorg. Dit vertrouwelijkheidsbeleid geldt voor de ACOD en alle vakbondsactiviteiten van de ACOD.


Door ons vertrouwelijkheidsbeleid zijn we in overeenstemming met de nieuwe Europese GDPR-wetgeving (‘General Data Protection Regulation’) over de verwerking en de bescherming van de persoonsgegevens, die op alle door de ACOD ingewonnen persoonsgegevens wordt toegepast. De ACOD respecteert zo het privéleven van haar leden en waakt erover dat de persoonlijke informatie, die je meedeelt, vertrouwelijk wordt verwerkt.

We zijn transparant over welke gegevens we verzamelen en waarom. We beschermen je gegevens als een waardevol bezit. We verkopen je gegevens niet aan derden en zullen dat ook in de toekomst niet doen. Dit vertrouwelijkheidsbeleid legt uit waarom we persoonlijke gegevens van en over jou verzamelen, zij het rechtstreeks of indirect, en op welke manieren we die gebruiken.


Aanwenden van de ingewonnen informatie

De ACOD verwerkt je persoonsgegevens voor de hiernavolgende doeleinden:

1. Om gebruik te maken van haar diensten.
2. Communicatie en/of vorming.
3. Vakbondspropaganda.
4. Vakbondsactiviteiten.


Gebruikmaken van de diensten van de ACOD

Wanneer je lid wordt van de ACOD, wordt er gevraagd de persoonsgegevens te vermelden die absoluut noodzakelijk zijn om zowel de doelstellingen van de ACOD, als de dienstverlening of prestaties te leveren, waartoe je lidmaatschap van de ACOD je toegang verleent. De gegevens worden gebruikt in het kader van de syndicale opdrachten van de ACOD, om je de best mogelijke dienstverlening te bieden, en worden bewaard op beveiligde servers of servers van een derde. Deze gegevens worden nooit gecombineerd met andere persoonsgegevens die op jou betrekking hebben, ongeacht de herkomst ervan.
Wanneer je ons een e-mail of andere berichten stuurt, kunnen we deze bewaren. Soms vragen we je persoonlijke details, die relevant zijn omdat ze betrekking hebben op de situatie in kwestie.


Berichten

Elk lid krijgt automatisch het ledenblad Tribune. Als je dat niet wenst, kan je dat gratis laten weten aan de eindredactie, waarvan de gegevens zijn vermeld op het ledenblad (zie pagina 2).


Verzenden aan derden

We mogen informatie die je ons bezorgt, alleen naar derden verzenden als dit nodig blijkt om de hierboven vermelde doelstellingen te verwezenlijken. In bepaalde gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze bedienden moeten het vertrouwelijke karakter van je persoonsgegevens respecteren. Worden als interne dienst beschouwd: alle instellingen waarbij de ACOD is aangesloten, zowel op nationaal als op internationaal niveau.
De ACOD verzendt nooit persoonsgegevens naar andere partijen, waarmee ze geen gegevensverwerkingsakkoord heeft afgesloten. Mocht dit wel het geval zijn, dan worden met deze partijen de nodige schikkingen getroffen om de beveiliging van je persoonsgegevens te verzekeren. Bovendien verzendt de ACOD geen informatie, die je aan derden bezorgt, behalve als dit wettelijk vereist en toegestaan is. Ook kunnen we persoonsgegevens met derden delen als je ons daartoe schriftelijk de toestemming geeft. Je hebt het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.
De ACOD verzendt buiten de EU geen enkele informatie over jou die afbreuk doet aan de eerbiediging van het privéleven.


Bescherming van de informatie

De ACOD bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze bij wet bezorgd of vereist zijn.
Je hebt het recht te vragen om je gegevens te raadplegen en met ons contact op te nemen om de gegevens te wijzigen of te vragen ze te verwijderen. Deze handelingen worden uitgevoerd volgens de in de statuten van de ACOD toegelichte procedures en termijnen.
Je mag je verzetten tegen het verzenden van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door ons of door onze derden en vragen om deze gegevens naar jou te verzenden, hetzij rechtstreeks, hetzij naar één van je derden, die je hebt gekozen. Om aan zo’n verzoek tegemoet te komen, vragen we je je te identificeren.
Deze identificatie moet gebeuren op basis van een schriftelijke vraag aan je beroepssector.
De ACOD tracht je persoonsgegevens naar best vermogen te beschermen door technische en organisatorische maatregelen toe te passen, waarvan hier alvast een paar voorbeelden:
- Alle personen die kennis kunnen nemen van je gegevens in naam van de ACOD, zijn gebonden om de vertrouwelijkheid te respecteren.
- We hanteren op al onze systemen een beleid met gebruikersnaam en wachtwoord.
- De persoonsgegevens worden opgeslagen, zodat ze bij technische of fysische incidenten kunnen worden gerecupereerd.
- Onze bedienden zijn op de hoogte van het belang van de bescherming van de persoonlijke gegevens.


Recht om te corrigeren en te verwijderen

Zoals voorzien door de wetgeving over de bescherming van het privéleven, mag je altijd je gegevens gratis wijzigen en verwijderen. Het volstaat dat je schriftelijk contact met ons opneemt via je beroepssector.
Heb je klachten over de verwerking van je persoonsgegevens, gelieve dan rechtstreeks contact met ons op te nemen.
Je hebt ook het recht om klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van het Privéleven, een onafhankelijke controle-instantie die erop toeziet dat de gegevens van persoonlijke aard met zorg worden aangewend en beveiligd en dat je privéleven ook in de toekomst beschermd blijft. Meer informatie via: http://www.privacycommission.be.


Aanpassing van het vertrouwelijkheidsbeleid

De ACOD behoudt zich het recht voor om dit vertrouwelijkheidsbeleid te wijzigen.


Guido Rasschaert