Vlaamse en federale overheidsdiensten formuleren prioriteiten voor de verkiezingen!

 


Op 26 mei 2019 kan je kiezen welk beleid de komende jaren gevoerd zal worden op alle machtsniveaus: Europees, federaal en Vlaams. ACOD Overheidsdiensten laat haar stem horen en stelt onze vakbondsprioriteiten voor in de vorm van een memorandum.


ACOD Overheidsdiensten wil dat de politieke partijen een toekomstgericht project uitwerken en in de praktijk brengen, waarbij solidariteit en een rechtvaardige verdeling van de welvaart de uitgangspunten moeten zijn.
Het Europese, federale en Vlaamse beleidsniveau zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Op elk niveau is een belangrijke opdracht weggelegd voor de overheidsdiensten. Ze staan immers borg voor de democratie en vormen een factor van sociale gelijkheid. Ze vormen de motor achter de economische groei en staan garant voor sociale rechtvaardigheid. De openbare sector vormt onmiskenbaar een economische macht en is als dusdanig zeer belangrijk voor de ontplooiing van de andere economische sectoren. Om al de voorgaande redenen wijzen wij dan ook elke vorm van privatisering, uitbesteding en outsourcing kordaat af, evenals de afbraak van het syndicaal statuut en personeelsstatuut. Ook op het vlak van duurzame ontwikkeling en klimaat, is er een belangrijke rol voor hen weggelegd. ACOD Overheidsdiensten wil dat de overheidsdiensten opnieuw een positieve prioriteit van het beleid worden. Ze zorgen voor het algemeen welzijn en zijn essentiële instrumenten op het vlak van herverdeling, integratie en welzijn voor iedereen. Ze zijn essentieel voor de koopkracht en verzekeren iedereen een toegang tot kwaliteitsvolle overheidsdiensten.


Vakbondsmemorandum voor sterke overheidsdiensten: middelen, middelen, middelen!


Op de vakbondshappening hebben we met de militanten en secretarissen van onze sector Overheidsdiensten onze Vlaamse en federale speerpunten voor de politieke partijen én voor de toekomstige regeringen voorgesteld. We zetten de tien belangrijkste sectorspecifieke prioriteiten op een rij:


1.
Wij verzetten ons tegen het snoeien en besparen in de Vlaamse en federale overheidsdiensten. De lineaire besparingen op personeelsaantallen en diensten moeten worden stopgezet. Er dient een ambitieus investeringsplan te komen voor gerichte uitbouw van de diensten en de werking.


2. De statutaire/vaste benoeming dient het uitgangspunt te zijn en is primordiaal. Ze dient te blijven bestaan. Zij staat garant voor een objectieve en onafhankelijke dienstverlening aan de bevolking. Zij geeft ook de nodige loopbaankansen aan de contractuelen. De statutair voorziene plaatsen in de personeelsplannen dienen verder ingevuld te worden en zelfs uitgebreid. Geen afbouw van het personeelsstatuut en codex.


3. Stop de privatiseringen! De Vlaamse en federale overheid moet Europees weerwerk bieden tegen de druk tot verdere liberalisering, commercialisering, outsourcing en privatisering van de overheidsdiensten.


4. Er kan niet geraakt worden aan onze syndicale rechten, in het bijzonder het stakingsrecht. Wij zijn tegen een minimale dienstverlening en vóór een maximale dienstverlening.


5. Er dient een aantrekkelijke pensioenregeling te zijn, zowel voor ambtenaren (vrijwaring van het ambtenarenpensioen als uitgesteld loon) als voor contractuelen (onderhandelde regeling tweede pensioenpijler en verdere uitbouw ervan).


6. Er mag niet geraakt worden aan én geen afbouw zijn rond verlofregeling en de ziekteregeling.


7. Er dringen zich bijkomende maatregelen op inzake eindeloopbaanregeling, in het bijzonder voor de personeelsleden die belastende beroepen uitoefenen.


8. Er kan geen verdere afbouw meer zijn van de niveaus D en C. Ook kortgeschoolden dienen kansen te krijgen bij de overheidsdiensten.


9. De overheden dienen inzake loopbaanontwikkeling verder te investeren in het systeem van permanente competentie-ontwikkeling en opleiding, dat moet toelaten dat het personeel mee is met de moderne ontwikkelingen en zichzelf competentiegericht kan ontwikkelen.


10. Een marktconform loon moet toelaten om competente en gemotiveerde personeelsleden aan te trekken en te behouden. De koopkracht en lonen moeten dus stijgen.


Ons vakbondsmemorandum is nog uitgebreider, maar dit zijn de prioriteiten waarmee we naar de politieke partijen gaan. Daarnaast heeft onze sector ACOD Overheidsdiensten ook een pamflet klaar waarin we afrekenen met het rechtse regeringsbeleid en oproepen om voor een ander beleid te stemmen: een progressief en links beleid. Daar gaan we voor. Stem wijs, laat je stem horen… en laat haar tellen!


Chris Moortgat


Dit artikel verscheen in Tribune 75.05