Vlaamse Waterweg: valse start voor nieuwe werktijdenregeling

 


Op 1 januari 2020 startte bij de Vlaamse Waterweg de nieuwe werktijdenregeling voor de bedienaars van sluizen en kunstwerken. In feite gaat het hier over de brede uitrol bij de Vlaamse Waterweg van de reeds vroeger toegepaste vaste dienstroosters bij wat Waterwegen en Zeekanaal was.


Nu hadden we wel wat opstartproblemen verwacht, maar na twee weken bleek de aanpak bij de diensten van het vroegere De Scheepvaart te ontsporen. Er bereikten ons steeds meer vragen en klachten van het personeel, onder meer over het niet naleven en eenzijdige interpretaties van de afsprakennota en het ontbreken van voldoende middelen.

Onze leden meldden zowel een tekort aan personeel in de samenwerkingsverbanden op het Albertkanaal, als een gebrek aan middelen (laptop, gsm…) om de taken in overeenstemming met de afsprakennota te kunnen uitvoeren. We stelden ook vast dat de afspraken over transitie niet werden gerespecteerd. Zo werden de vakorganisaties niet uitgenodigd voor de gesprekken in het kader van de verplichte mutatieronde.

Na herhaaldelijk aandringen van het personeel om de afsprakennota te respecteren en tussenkomsten om de problemen te duiden, noteerde ACOD Overheidsdiensten dat de situatie dreigde te escaleren. Het niet respecteren van de gemaakte afspraken en de onderbezetting op sommige kunstwerken legden een onhoudbare werkdruk op het personeel en hypothekeerden de goede dienstverlening aan de gebruikers van de waterwegen.

Wij konden de sociale rust niet langer garanderen. Op 22 januari werd dan ook een actie-aanzegging betekend bij minister Lydia Peeters, waarbij met onmiddellijke ingang elke actie van het personeel, gaande van werkonderbreking, stiptheidsactie tot uiteindelijk staking, zou worden erkend door ACOD Overheidsdiensten.

De vakbonden werden snel uitgenodigd door de Vlaamse Waterweg, voor sociaal overleg op 24 januari. De afvaardiging van de overheid erkende onmiddellijk de problemen. De onderbezetting was te wijten aan een ziekte-epidemie op enkele kunstwerken van het Albertkanaal en de vertraging bij de aanwervingen van extra buffers bij de binnenvaartbegeleiders. Ook de levering van de voorziene werkmiddelen liep vertraging op. Samen met enkele ongelukkige interpretaties van de afsprakennota leidde dit tot de geschetste situatie.

Na een constructief overleg werden concrete afspraken gemaakt om de problemen op het terrein snel aan te pakken. De belangrijkste afspraken op korte termijn zijn de volgende.

  • De nood aan extra personeel en duidelijkheid over de wervingsprocedures wordt erkend. Ondertussen zijn negen nieuwe binnenvaartbegeleiders gestart en wordt op zeer korte termijn het kader volledig ingevuld.
  • Bij de start van nieuwe scheepvaartbegeleiders wordt aandacht besteed aan een goed onthaal. Daartoe zal de onthaalbrochure worden geactualiseerd op maat van de binnenvaartbegeleiders.
  • De nodige werkingsmiddelen (gsm, laptop) zijn besteld en worden zeer snel ter beschikking gesteld.
  • De afsprakennota wordt correct toegepast om tot een efficiëntere werkorganisatie te komen. Hiertoe wordt ingezet op een doorgedreven kennisdeling van de afspraken en verantwoordelijkheden door middel van teamoverleg en opleiding.


ACOD Overheidsdiensten onderschrijft de initiatieven die op dit overleg werden afgesproken. Uiteraard blijven we verder toezien of de afspraken ook daadwerkelijk in uitvoering worden gebracht. Dit eerste brandje lijkt geblust, hopelijk komen de pyromanen tot inkeer.

 

Geert Dermaut, Jan Van Wesemael