“Wij eisen respect en waardering voor de openbare diensten en hun personeel”

 


Er is heel wat syndicale onrust. De vakbonden van de openbare sector organiseren een nationale actiedag op 31 mei en de ACOD roept die dag zelfs op tot een algemene staking. Wat is er aan de hand?


Chris Reniers: “Vele van onze sectoren zijn zwaar teleurgesteld in het overleg met hun respectievelijke voogdijministers. Al jaren wordt veel beloofd, zonder veel resultaat. Het personeel van de openbare diensten krijgt voortdurend te horen: ‘Doe voort, doe voort, na de crisis zullen we je harde werk compenseren’. In de praktijk blijkt er dan geen geld te zijn om te investeren in de openbare diensten en hun personeel.”


Welke uitleg volgt er dan om dat gebrek aan middelen te verklaren?


Chris Reniers: “De regeringen beweren dat ze door de crisissen meer geld hebben uitgegeven dan voorzien. Dat is juist, maar dat geld werd wel niet uitgegeven om hun eigen openbare diensten te versterken of de koopkracht van hun personeel te verhogen. Het vloeide vlotjes, royaal en zonder al te veel controle naar bedrijven en zelfstandigen, om hen te helpen de coronacrisis te overleven. Het is bijzonder cynisch dat uitgerekend de groep die de overheid en de openbare diensten het meest in vraag stelt, die vindt dat overheidstussenkomst zo veel mogelijk beperkt moet worden en die de vrije markt maximaal wil laten spelen, als eerste langs de kassa passeert wanneer hij het moeilijk krijgt. Voor de openbare diensten en hun personeel is dat een bijzonder bittere vaststelling.”


Niet alleen de openbare diensten en hun personeel voelen het gebrek aan financiële middelen, ook de doorsnee burger, die recht heeft op openbare dienstverlening en er meer dan voldoende belastingen voor betaalt, draagt de gevolgen.


Chris Reniers: “Inderdaad, het gros van de burgers zijn gewone loon- en weddetrekkenden, die op een correcte manier hun belastingen betalen om de openbare diensten en de sociale zekerheid te financieren. De burger heeft recht op goed onderwijs, degelijk openbaar vervoer en mobiliteit, veiligheid, brandweer, cultuur, een openbare omroep, veilige kinderopvang, betaalbare energie, goed werkende controlediensten enz. De burger verwacht een dienstverlenende overheid die op alle vlakken organiseert, reguleert en presteert. Maar hoe kan die dat doen met onderbemande en slecht georganiseerde openbare diensten?”


Wat is de oplossing?


Chris Reniers: “Het schoentje knelt vooral bij de financiering, namelijk de manier waarop de fiscaliteit in dit land is georganiseerd. We hebben nood aan correcte, transparante en gelijke belastingen, waardoor alle inkomsten – of ze nu uit werk of uit andere bronnen komen – op dezelfde manier worden belast. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Zelfs de Nationale Bank plaatst vraagtekens bij de superwinsten die bedrijven momenteel boeken, terwijl ze daar nauwelijks belastingen op betalen. Intussen betalen de openbare diensten twee keer het gelag: ze moeten te allen tijde inzetbaar zijn, maar hebben tegelijkertijd wel onvoldoende middelen om hun dienstverlening te kunnen uitvoeren. We vragen dus een snelle hervorming van de fiscaliteit, gekoppeld aan sterke controlediensten. Alleen zo kunnen we een klimaat scheppen waarin alle burgers solidair zullen willen bijdragen aan het algemeen belang. Openbare diensten spelen daarin een centrale rol. Zij zijn de motor van de economie en vormen door hun herverdelende functie ook de beste garantie voor de koopkracht van alle burgers.”


Wat eist de ACOD met de algemene staking van 31 mei?


Chris Reniers: “We willen dat de regeringen van dit land opnieuw respect en waardering tonen voor de openbare diensten en hun personeel, zowel financieel als maatschappelijk. De malaise in alle delen van de openbare sector is bijzonder groot, dat kan je op de sectorale pagina’s van deze editie Tribune lezen. De vakbonden worden als vertegenwoordigers van het overheidspersoneel niet langer gehoord door de werkgevers, de overheden. Daarom vragen we andermaal respect voor de sociale dialoog en de uitoefening van de syndicale vrijheden door de vakbonden. Ook moet er geld vrijkomen voor meer koopkracht, voor investeringen in openbare diensten en voor extra aanwervingen. Ten slotte willen we ook dat werk wordt gemaakt van waardige pensioenen voor alle ambtenaren, statutair en contractueel.”


Is 31 mei voor de ACOD het eindpunt van de acties?


Chris Reniers: “Zeker niet. Op 20 juni zetten we onze schouders onder de grote vakbondsbetoging die het interprofessioneel vakbondsfront organiseert in Brussel. Daarna evalueren we de reactie van de regeringen en als die niet voldoet, zetten we onze acties voort in het najaar.”