ACOD Jongeren-charter: de belangrijkste strijdpunten

 

In dit charter zetten de ACOD Jongeren hun belangrijkste strijdpunten in de verf. Het dient als een leidraad voor de ACOD Jongeren van de toekomstige generaties.

 

De doelstellingen van de ACOD Jongeren

 • Jongeren die werken in openbare diensten lid maken van de ACOD, hen samenbrengen, organiseren en bewust maken van de invloed en de gevolgen van politieke beslissingen op hun job en de samenleving.
 • Campagnes opstarten over onderwerpen die relevant zijn voor onze jonge leden om het bovenstaande te bereiken.
 • De stem van jonge ACOD-leden laten horen binnen alle vakbondsgeledingen en hen een stem op elk niveau binnen de vakbond geven.
 • De volgende generatie van onze vakbondsmilitanten ondersteunen, ontwikkelen en opleiden en de vakbondswerking voor en door jongeren binnen alle bestaande vakbondsstructuren uitbouwen.
 • Inzetten op een verbetering van loon- en arbeidsvoorwaarden van alle werknemers in openbare diensten.


Actiepunten


Jobs

 • Geen besparingen, maar net meer investeringen in openbare diensten om zo tot een betere dienstverlening en meer jobs te kunnen komen.
 • Maximaal inzetten op volwaardige jobs, bij voorkeur in de vorm van statutaire werkgelegenheid. Indien contractuele tewerkstelling onvermijdelijk is, moet er naar gestreefd worden de arbeidsvoorwaarden zo nauw mogelijk te laten aansluiten bij de statutaire variant. In elk geval moet voorkomen worden dat binnen de openbare sector nepstatuten ontstaan.
 • Aandacht voor een goede balans tussen werk en privéleven. In geval van flexibele uren moet er ook rekening houden met de noden van het personeelslid en niet enkel die van de werkgever.
 • Echte loopbaanontwikkeling en opleidingsmogelijkheden.


Loon en pensioenen

 • Een verhoging van het minimumloon.
 • Behoud van de loonindexering bovenop een jaarlijkse baremieke verhoging.
 • Werk maken van ‘werkbaar werk’, met behoud van de mogelijkheid tot vervroegde uitstap voor oudere personeelsleden, opdat jongeren zo sneller toegang zouden kunnen krijgen tot de arbeidsmarkt.
 • Voor een billijk wettelijk pensioen in verhouding met de zorgkosten in een woonzorgcentrum.


Privatisering en openbare diensten

 • Meer investeringen in duurzame betaalbare en toegankelijke openbare dienstverlening ten behoeve de hele samenleving.
 • Een stop op de privatisering van openbare diensten in al z’n varianten.
 • Stop de lokale kantoorsluitingen, waardoor openbare diensten enkel nog centraal in grote steden te bereiken zijn. Zet meer in op lokale verankering.
 • Respect voor vakbonden in openbare diensten als legitieme vertegenwoordigers van het personeel in openbare diensten.


Vakbondsdemocratie en de bredere vakbeweging

 • Streven naar een volledige vertegenwoordiging van de sectoren en gewesten in de Vlaamse ACOD Jongerencommissie. Jongeren moeten ook maximaal aanwezig zijn in de besluitvorming van de sectoren en gewesten om zo de stem van de jongeren te vertegenwoordigen. • Betrek jongeren maximaal bij de ontwikkeling van het vakbondsbeleid op alle niveaus. Doe daarom steeds ook de ‘jongerentoets’.
 • Meer inzetten op specifieke, relevante vorming voor jonge militanten/afgevaardigden op de werkvloer en ook voor promotie- en wervingsdoeleinden. Jongeren die jongeren aanspreken op de werkvloer levert immers een meerwaarde op.


Gelijkheid

 • Bestrijden van discriminatie en racisme in al zijn vormen en streven naar echte gelijkheid op elk niveau van de openbare diensten, de vakbondsbeweging en de bredere samenleving
 • Elke ledenwervingscampagne moet erop gericht zijn om iedereen te bereiken, ongeacht gender, afkomst, leeftijd, geaardheid, …


Samenleving

 • Blijven streven naar écht gratis onderwijs van de kleuterklas tot de universiteit, met de invoering van de schoolplicht.
 • Betaalbaar en gezond wonen.
 • De sociale zekerheid verdedigen en versterken zodat die de burger van de wieg tot de dood kan ondersteunen, o.a. door te kiezen voor maximale investeringen in openbare gezondheidszorgen. Solidariteit moet terug prioriteit krijgen in plaats van een ieder-voor-zich-mentaliteit en de federale sociale zekerheid moet versterkt worden.
 • Inzetten op een eerlijke, rechtvaardige fiscaliteit.

 

Gestemd door de ACOD Jongeren, een adviescommissie van de ACOD, in januari 2019