Extra CoViD-19-vergoedingen voor federaal zorgpersoneel

 


Nadat op 7 juli een zorgpact met een budget van ruim 600 miljoen euro afgesloten en intussen ook getekend werd voor de federaal gefinancierde private én openbare zorgsector, volgen nu nog enkele bijkomende maatregelen voor het zorgpersoneel.


Consumptiecheque


Een eerste eenmalige maatregel (n.a.v. de eerste CoViD-19-golf) is de consumptiecheque van 300 euro waarvoor de federale ministerraad op 27 november eindelijk groen licht gaf voor de praktische uitvoering.

De modaliteiten werden begin december overlegd met het kabinet van de bevoegde minister Frank Vandenbroucke en de verwachting is dat deze consumptiecheque aan het personeel zal worden toegekend na de nieuwjaarperiode. De termijn voor besteding werd alleszins ook al verlengd tot 31 december 2021.


Aanmoedigingspremie


Naar aanleiding van de tweede CoViD-19-golf werd medio november beslist aan het personeel van de ziekenhuizen (algemeen, algemeen gespecialiseerd, universitair en psychiatrisch) een eenmalige uitzonderlijke aanmoedigingspremie toe te kennen ter waarde van maximaal 985 euro bruto die zal worden uitbetaald voor 31 december 2020. Daarvoor zijn ook modaliteiten afgesproken tussen overheid en sociale partners. Intussen werd deze maatregel ook uitgebreid naar de thuisverpleging.


IF-IC-premie


Specifiek voor de publieke zorgsector zal binnenkort nog een tweede ‘one shot’ IF-IC-premie uitgekeerd worden gezien het budget hiervoor beschikbaar was en het IF-IC-loonmodel nog niet uitgerold is in de openbare zorgsector. In principe is de uitbetaling hiervan gepland rond de jaarwisseling.

De onderhandelingen over dit nieuwe loonmodel voor de publieke zorgsector zijn binnen de daarvoor opgerichte stuurgroep IF-IC intussen volop aan de gang.

Het nieuwe loonmodel en de financiering daarvan behoren tot het afgesloten zorgpact (pakket 600 miljoen euro) waarin ook nog een pakket andere maatregelen zit, zoals onder meer een verbetering van de werkomstandigheden (work-life balance) en noodzakelijke structurele verbeteringen (verbeteren van de normeringen voor alle diensten, eindeloopbaanmaatregelen, verhoging tweede pensioenpijler en massaal inzetten op vorming).

De verwachting is dat een en ander meer concreet zou moeten worden in het voorjaar van 2021.

In ieder geval is de afgelopen maanden duidelijk gebleken dat de opeenvolgende staatshervormingen m.b.t. de zorgsector voor veel onbegrip en verwarring hebben gezorgd. Over het recent afgesloten sociaal zorgakkoord voor de Vlaamse zorg (o.a. woonzorgcentra) lees je elders in deze Tribune meer. Meer info kan je verkrijgen bij je afgevaardigde.

 

Namens de sectoren LRB & Overheidsdiensten,
Yves Derycke - Willy Van Den Berge