Het belang van een hospitalisatiepolis voor het personeel van de gas- en elektriciteitssector

 


In de nog steeds uitzonderlijke en bizarre omstandigheden waarin we ons allen bevinden, beklemtonen we voor alle rechthebbenden het belang van uitgebreide gezondheidszorgen. Zowel voor gebaremiseerde werknemers als voor kaderleden bestaan in de sector Gas en Elektriciteit voorzieningen in functie van gezondheidszorgen. Deze zijn er niet enkel voor personeelsleden in actieve dienst, maar soms ook na pensionering.


De voorwaarden en de groep van rechthebbenden kunnen verschillen voor zowel de betrokken hospitalisatiepolis als de toezegging van ambulante gezondheidszorgen (arts en geneesmiddelen), afhankelijk van ieders hoedanigheid en statuut (of loon- en arbeidsvoorwaarden). Steeds kan alle informatie hierrond opgevraagd worden via de lokale syndicale afvaardiging of het secretariaat (op nummer 02 508 58 68) van ACOD Gazelco, alsook in de eigen personeelsdiensten van de onderneming of organisatie.

Speciaal te vermelden in deze context is de voorziening in verscheidene hospitalisatiepolissen (Ethias) van een waarborg ambulante zorgen in geval van een ernstige ziekte. Voor alle opgesomde ziekten verbindt de verzekeraar zich ertoe om de werkelijk voor behandeling gemaakte kosten van ambulante zorgen terug te betalen. Het gaat dan over alle kosten voor de bijzondere zorgen toegediend aan huis, de kosten voor analyses of onderzoeken vereist door de ziekte, de kosten voor huur of aankoop van allerlei bijzonder materieel, de voor die ziekte voorgeschreven geneesmiddelen en, in voorkomend geval, alle andere kosten waarmee de verzekeraar zich vooraf akkoord verklaard heeft. In tegenstelling tot meestal de gewone terugbetaling van ambulante zorgen buiten deze hospitalisatiepolissen, zijn de vergoedingen vrijgesteld van belastingen.


Hoe de hospitalisatiepolis na het pensioen behouden?


In sommige organisaties en niet altijd voor alle personeelsleden, blijft een hospitalisatiepolis ook na pensionering doorlopen zonder eigen financiële bijdragen. Maar voor het overgrote deel van de gebaremiseerde werknemers van de sector Gas en Elektriciteit vervalt bij pensionering de hospitalisatiepolis die gefinancierd werd door de werkgever. Bij deze overgang bestaat een mogelijkheid om aan te sluiten bij een hospitalisatiepolis van Ethias, met nummer 8.000.009. Afgevaardigden van ACOD Gazelco kunnen u informeren over bij welke werkgevers deze faciliteit van toepassing is en wat de precieze inhoud is van deze polis.


Wat kost de hospitalisatiepolis?


In dit geval moeten eigen bijdragen betaald worden aan Ethias, per verzekerde en per leeftijdscategorie waarin deze zich bevindt. Er is keuze tussen twee formules: een basisformule en een uitgebreide formule. In de uitgebreide formule bestaat de extra mogelijkheid om verblijfs- en honorariumsupplementen van een eenpersoonskamer beperkt terug te vorderen, mits toepassing van een franchise van 250 euro per verzekerde en per jaar. We geven een overzicht van de huidige premies die in dit kader door de betrokkenen zelf betaald moeten worden.


Basisformule


- Per verzekerde tot en met 24 jaar: 45,95 euro.
- Per verzekerde vanaf 25 tot en met 49 jaar: 116,21 euro.
- Per verzekerde vanaf 50 tot en met 59 jaar: 139,74 euro.
- Per verzekerde vanaf 60 tot en met 64 jaar: 159,08 euro.
- Per verzekerde vanaf 65 tot en met 69 jaar: 331,31 euro.
- Per verzekerde vanaf 70 jaar: 378,24 euro.


Uitgebreide formule


- Per verzekerde tot en met 24 jaar: 99,22 euro.
- Per verzekerde vanaf 25 tot en met 49 jaar: 247,44 euro.
- Per verzekerde vanaf 50 tot en met 59 jaar: 298,85 euro.
- Per verzekerde vanaf 60 tot en met 64 jaar: 339,49 euro.
- Per verzekerde vanaf 65 tot en met 69 jaar: 705,29 euro.
- Per verzekerde vanaf 70 jaar: 805,70 euro.


Jan Van Wijngaerden