Leerplicht vanaf vijf jaar: een stap in de goede richting

 


Ook al is het onderwijs in België sinds 1988 een bevoegdheid van de Franse, de Duitstalige en de Vlaamse Gemeenschap, de leerplicht is nog steeds een federale bevoegdheid. Daarom was het de federale overheid die op 23 maart 2019 bij wet besliste om de aanvang van de leerplicht te verlagen van zes naar vijf jaar. De uitwerking van deze maatregel werd door de  Vlaamse overheid via onderwijsdecreet 30 vastgelegd.


De leerplicht vangt voortaan aan op de leeftijd van vijf jaar. De leerlingen moeten minstens 275 halve dagen aanwezig zijn. ACOD Onderwijs staat achter de verlaging van deze leeftijd, maar pleit ervoor die nog verder te verlagen tot drie jaar. Het is wel positief dat de leerlingen minstens 275 halve dagen moeten aanwezig zijn, wat meer is dan in de andere kleuterklassen en toch niet voltijds zoals in de lagere school. Hierdoor geeft men een duidelijk signaal dat het nog over kleuters gaat maar dat de leerplicht wel een hogere aanwezigheid vereist.


Kleuterklas

Het nieuwe jaar leerplichtonderwijs zal bij het kleuteronderwijs horen en niet bij het lager onderwijs zoals de andere leerplichtige jaren in het basisonderwijs. Er zullen geen levensbeschouwelijke vakken – niet-confessionele zedenleer of godsdienst – aangeboden worden in de derde kleuterklas. Wij vinden het een goede zaak dat er pas levensbeschouwelijk onderricht wordt gegeven vanaf het eerste studiejaar.


Taal belangrijk maar mag geen uitsluitingsmechanisme zijn

De minister van Onderwijs wil een toelatingsvoorwaarde tot het lager onderwijs inbouwen: enkel kleuters met een minimaal beheersingsniveau Nederlands mogen doorstromen naar het eerste leerjaar. Op die manier – aldus de minister – kunnen de leerlingen starten met maximale slaagkansen en kennis van de onderwijstaal. ACOD Onderwijs vindt dat beheersing van het Nederlands belangrijk is, maar aanvaardt niet dat het een uitsluitingsmechanisme wordt. Wij zijn er ook van overtuigd dat de kinderen in het eerste leerjaar kennis kunnen maken met letters, woorden en zinnen en zo kunnen gestimuleerd worden in hun taalontwikkeling. Ze hebben dus meer baat bij een overgang naar het eerste leerjaar in plaats van het overzitten in de derde kleuterklas.


nancy.libert@acod.be