Lerarenbonus: stap in goede richting, maar onvoldoende om tij te keren

 


De Vlaamse regering heeft al maatregelen getroffen om het lerarentekort terug te dringen. Zo tellen sinds januari diensten in de privésector en als zelfstandige meer mee voor de geldelijke anciënniteit in het onderwijs: het aantal vakken dat in aanmerking komt, is uitgebreid en de maatregel geldt sindsdien ook voor de ambten van ICT-coördinator en directeur. Bovendien kunnen vanaf 1 september beginnende leerkrachten die nog geen bewijs van pedagogische bekwaamheid hebben, enkele uren vrijstelling krijgen om de lerarenopleiding te volgen. Uiteraard zijn hieraan voorwaarden verbonden.


Niet alleen de verloning maakt voor sommige zelfstandigen of werknemers in de private sector de overstap naar het onderwijs minder interessant, er is ook de eis om een bewijs van pedagogische bekwaamheid te bezitten. Wie de overstap wil maken en dit bewijs niet heeft, valt sowieso in een lagere salarisschaal en bouwt geen rechten (TADD en vaste benoeming) op.

Omdat het voor een beginnende leerkracht zwaar is én een voltijdse opdracht op te nemen én de lerarenopleiding te volgen, voert de Vlaamse regering de lerarenbonus in. Zij-instromers en andere beginnende leerkrachten zonder pedagogische bekwaamheid kunnen voortaan tot drie lesuren van hun opdracht laten vallen zonder loonverlies.

Deze lerarenbonus wordt enkel toegekend aan leerkrachten die voor minstens een halftijdse opdracht en voor minstens 105 aaneensluitende kalenderdagen aangesteld zijn in het gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs. Bovendien moeten ze ingeschreven zijn in een lerarenopleiding. Als de opdracht kleiner is dan 75 procent, dan bedraagt de lerarenbonus slechts twee lesuren. Wie start met een opdracht van minstens 75 procent en nadien terugvalt op een opdracht van minder dan 75 procent, behoudt de bonus van drie lesuren, uiteraard op voorwaarde dat de opdracht niet onder de 50 procent zakt.

Het is ook mogelijk binnen de school afspraken te maken over het ‘opsparen’ van de lerarenbonus om deze lesuren gebundeld in te zetten bijvoorbeeld voor de examens in de lerarenopleiding.

De lerarenbonus kan gecombineerd worden met verloven (zorgkrediet, loopbaanonderbreking…) zolang men voldoet aan de voorwaarden om die verloven te nemen.  Ziekteverlof, arbeidsongeval, bedreiging door een beroepsziekte en dergelijke dienstonderbrekingen maken geen einde aan de lerarenbonus.

Deze nieuwe maatregel treedt in voege op 1 september 2022 en loopt tot 31 augustus 2026.

ACOD Onderwijs heeft een protocol van akkoord getekend na afloop van de onderhandelingen over de lerarenbonus. Wij zijn van mening dat dit slechts een aanzet is om het lerarentekort te doen afnemen en dat er nog veel andere maatregelen nodig zijn, maar het is zeker een stap in de goede richting.

ACOD Onderwijs apprecieert dat personeelsleden die een lerarenopleiding volgen recht hebben op een lerarenbonus en zo het salaris voor hun oorspronkelijke opdracht behouden.

Het is positief dat de lerarenbonus die men verkrijgt bij het inschrijven in de lerarenopleiding, vastgeklikt wordt en een recht blijft gedurende een volledig schooljaar, uiteraard zolang men minimum een halftijdse opdracht heeft.

Voor ACOD Onderwijs is het belangrijk dat de lerarenbonus kan gecombineerd worden met alle bestaande verlofstelsels, natuurlijk op voorwaarde dat men voldoet aan de voorwaarden.

Het is niet duidelijk hoe men het ‘opsparen’ van bonusuren organisatorisch zal waarmaken in de scholen.

Ten slotte dringen wij erop aan deze regeling ook mogelijk te maken voor de andere onderwijsniveaus, omdat men ook daar kampt met een lerarentekort.

 

Nancy Libert