Meer dan 1.300 nieuwe Vlaamse statutaire ambtenaren (en toch zat er meer in).

 


Dat de onderhandelingen over de vijf sporen slecht afliepen, is een understatement. Door het vroegtijdig afhaken van de ACV-vertegenwoordigers kon dit ook moeilijk anders. Zij gaven het statutair ambt voor eeuwig op voor een habbekrats. Dat er verbetering is voor het contractuele personeel staat buiten kijf. Zo ver waren we ook al toen zij collaboreerden. De verbetering voor statutairen was al overeengekomen, net als onze strijdpunten voor het personeel van de Vlaamse Waterweg. Maar dat er meer inzat hebben we samen met VSOA bewezen.


In de late avond van 8 december 2023 werd het Orval-akkoord afgesloten. Daarin werden afspraken gemaakt over de nautische keten, de gezags-functies en een laatste statutariseringsronde.

  • In het kader van het kantelmoment van het nieuw personeelsstatuut, gaf de Vlaamse regering de opdracht aan alle leidend ambtenaren om hun personeelsplannen te actualiseren, conform het huidige VPS en de geijkte EOC-procedure.
  • Daaruit volgt evenwel ook dat de contractuele bijzondere en specifieke categorieën, zowel als de uitzonderingen voor contractuele tewerkstelling in het VPS, blijvend niet voor statutarisering in aanmerking komen.
  • Binnen dit kader zal elke leidend ambtenaar, binnen budget, een statutariserings­ en/of bevorderingsoefening maken voor 1 juni 2024, waarbij de eerste drie kwartalen van 2024 naar voor getrokken worden.
  • De verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, met eigen methodiek voor statutarisering afgesproken op EOC-niveau, kunnen die methodiek nog eenmaal toepassen voor het jaar 2024 en dit voor 1 juni 2024.
  • Nieuwe wervingen tot 1 juni 2024 blijven volgens het huidige VPS verlopen.

 

Sterk resultaat


Door deze afspraken konden wij bij hoogdringendheid alle overlegcomités bijeenroepen, met een verbluffend resultaat. Met uitsluiting van contractuelen van bepaalde duur en extern gesubsidieerde contractuelen, zijn er departementen en agentschappen (zonder rechtspersoonlijkheid) die gestatutariseerd hebben tot de volle 100 procent en vele tot achteraan in de 90 procent. Op 6 maart, de dag van een voorlaatste tussentijdse telling, stond de teller op niet minder dan op 1.378 nieuwe statutairen en we rekenen op nog een stijging. Nog nooit kende de Vlaamse overheid een dergelijk hoog percentage statutairen, namelijk 76 procent tegenover 72 procent bij het begin van deze legislatuur. Enkel en alleen door de verbetenheid van de actievoerders van VSOA en in nog grotere getale van ACOD DVW en MDK. Actie loont!


Helaas


Spijtig genoeg vallen sommigen uit de boot. Zij behoren bijna alleen tot de EVA’s (Extern Verzelfstandigde Agentschappen) die in hun loonkost voor statutairen de RSZ-kosten volledig op zich moeten nemen waardoor deze duurder worden. Jammer maar helaas. Een voorbeeld is Opgroeien Regie (ex- Kind en Gezin) dat nochtans van iedereen applaus kreeg voor zijn blijvende inzet tijdens corona… De Vlaamse regering zette daar financieel niets tegenover waardoor er een vaste benoeming zou inzitten voor bv. het verplegend personeel. Toch leverde Opgroeien Regie met eigen middelen een inspanning om nog enkele mensen te statutariseren en te bevorderen voor zoveel als mogelijk.

Ook opmerkelijk is de afwezige inspanning bij het GO! met nul bijkomende statutariseringen, of het VAPH, eveneens een EVA die beschamend weinig of geen inspanning heeft geleverd. Bij Sport Vlaanderen werd wel geld gevonden voor bevorderingen bij de hogere rangen.

Een lichtpunt daarentegen is VUTG (Uitbetaling Groeipakket, kindergeld), een soortgelijke EVA, met 34 extra statutariseringen.

We zullen op korte termijn ledenvergaderingen houden om een correcte stand van zaken te geven over de gevolgen van de vijf sporen. We zullen dit niet zoals ACV hals over kop doen. Wij hebben trouwens geen fouten te verhullen. ACOD zal correcte informatie verschaffen over de resultaten van de statutariseringsronde, maar we wachten vooral de uitspraak af van de Raad van State die zich buigt over de besluiten ‘vijf sporen’. Er is nog een reële kans dat de statutaire benoeming ook in de toekomst blijft bestaan en dat de extra benoemingen een mooie surplus zijn! Geen loze beloften, geen woorden maar daden.

 

Jan Van Wesemael, Chris Moortgat