Nieuws uit het Paritair Comité van Proximus

 


STEAM -SMB Piloot: Status update


Dit dossier, dat ons ter info werd voorgelegd, geeft een status mee van de pilootfase van de 3 nieuwe cirkels die zich richten tot het SMB segment. Een overzicht van de acties: in april werd gestart met de communicatie naar de teams via digitale en interactieve sessies, in mei werd de oproep voor vrijwilligers gelanceerd voor de management & support rollen, in juni werd de oproep gelanceerd voor vrijwilligers voor de service teams en vond de onboarding plaats van de management & support rollen. Vanaf september start de onboarding van de service teams en zullen de cirkels gradueel operationeel opstarten. De ACOD blijft voor de verdere uitrol rekenen op een constructieve samenwerking met het management, in het bijzonder via de Steam werkgroep die in het leven werd geroepen.


Intervention Time Prediction


Dit dossier betreft de follow-up van de OST MM Repair piloot in area 4 voor het project Intervention Time Prediction (ITP). Op basis van de positieve resultaten van die piloot en de feedback van de betrokken medewerkers, zal de ITP methode vanaf 1 oktober 2021 in alle area’s worden geïmplementeerd. Daarnaast zal van 1 oktober tot 31 december 2021 een nieuwe piloot lopen ter evaluatie van de ITP methode voor MM-provisioning interventies, eveneens in OST area 4. Er zal opnieuw een digitaal WAP+ platform ter beschikking van de bij de piloot betrokken werknemers gesteld worden. Na de piloot zullen de resultaten, eventuele aanpassingen en voorstellen voor volgende stappen aan de SOC voorgelegd worden.


Uitbreiding rouwverlof – aanpassing reglement van de afwezigheden


Door de wet van 27 juni 2021 tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof zijn er enkele wijzigingen voor het contractuele personeel van Proximus - maar niet op het statutaire personeel. Daarom sloten de vakbonden een akkoord met Proximus opdat dezelfde regels zouden gelden voor contractuele als statutaire personeelsleden.

Concreet wordt het reglement van de afwezigheden aangepast als volgt:

1. Overlijden van de echtgeno(o)te of samenwonende partner, van een kind van het personeelslid of van diens echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner of overlijden van een pleegkind in het kader van een langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden of in het verleden.

  • 10 werkdagen waarvan drie werkdagen door het personeelslid te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis en zeven werkdagen door het personeelslid te kiezen binnen het jaar na de dag van het overlijden. Er kan van de beide perioden waarin deze dagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op vraag van het personeelslid mits een akkoord van diens hiërarchische meerdere.


2. Overlijden van de vader, moeder, de schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder van het personeelslid of van diens echtgeno(o)te of samenwonende partner.

  • 4 werkdagen waarbij drie werkdagen door het personeelslid te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis en één werkdag te kiezen door het personeelslid binnen het jaar na de dag van het overlijden. Er kan van de periode waarin deze dagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op vraag van het personeelslid mits een akkoord van diens hiërarchische meerdere.


3. Overlijden van de pleegvader of pleegmoeder van het personeelslid in het kader van langdurige pleegzorg op het moment van het overlijden.

  • 3 werkdagen door het personeelslid te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt de dag van de begrafenis. Er kan van de periode waarin deze dagen moeten opgenomen worden, afgeweken worden op vraag van het personeelslid mits een akkoord van diens hiërarchische meerdere.


4. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van het personeelslid of van diens echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, op de dag van het overlijden inwonend bij het personeelslid.

  • 2 werkdagen door het personeelslid te kiezen in de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis. Er van van deze periode worden afgeweken op vraag van het personeelslid mits een akkoord van diens hiërarchische meerdere.


5. Overlijden van een broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, van de grootvader, de grootmoeder, van een kleinkind, overgrootvader, overgrootmoeder, achterkleinkind, schoonzoon, schoondochter van het personeelslid of van diens echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner, niet bij het personeelslid inwonend.

  • 1 werkdag door het personeelslid op te nemen op de dag van de begrafenis. Deze dag kan op een ander moment worden opgenomen op vraag van het personeelslid mits een akkoord van diens hiërarchische meerdere.


6. Overlijden van een pleegkind van het personeelslid of van zijn echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner in het kader van kortdurende pleegzorg op het moment van het overlijden.

  • 1 werkdag door het personeelslid op te nemen op de dag van de begrafenis. Deze dag kan op een ander moment worden opgenomen op vraag van het personeelslid mits een akkoord van diens hiërarchische meerdere.


Compensatie feestdagen - vakantieverlof 2022


Dit dossier betreft zowel de compensaties van wettelijke en bijkomende feestdagen, als de planning van het vakantieverlof voor het komende jaar. In 2022 vallen 1 januari, 1 mei en Kerstmis op inactiviteitsdagen. De 3 compensatiedagen zullen worden toegevoegd aan het vakantieverlof. De twee en een halve compensatiedagen voor de namiddag van 22 juli, 2 november en 15 november worden eveneens toegevoegd aan het vakantieverlof. Aangezien 26 december op een maandag valt zal de vrije dag op de dag zelf worden toegekend.

 

Annuska Keersebilck