Wat ligt op de tafel van het sectoraal overleg in de gas- en elektriciteitssector?

 


Verscheidene sectorale dossiers worden via overleg op afstand verder behandeld, wat niet altijd zo evident is als het lijkt. Sommige hiervan evolueren momenteel eerder gunstig, andere doen dat veel minder. Een stand van zaken.


Vooraf dit. Het lokaal bedrijfsgebonden overleg spitste zich de voorbije maanden voornamelijk toe op de uitwerking en toepassing van preventieve en beschermende maatregelen voor de eigen collega's en de bevolking waarmee zij geregeld in contact komen, afhankelijk van de uitoefening van hun werk. Natuurlijk gebeurt dit voortdurend in alle omstandigheden, maar intensiever blijven in functie van de gezamenlijke bestrijding van een nog steeds woekerend coronavirus. De werkgevers van de sector Gas en Elektriciteit waren niet bereid sectorspecifieke maatregelen te overwegen. Nochtans hadden de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk in april een generieke gids uitgewerkt met concrete preventiemaatregelen, die ook in onze sector kon toegepast worden op basis van een overlegmodel.


Extralegale pensioenen


Ingrijpende overheidsmaatregelen leidden voor betrokkenen (loon- en arbeidsvoorwaarden voor 2002) tot zeer ernstige verliezen. ACOD Gazelco zorgde ervoor - ook door een militante opstelling tegenover de werkgevers en zonder (altijd) steun te krijgen van anderen - dat minstens hetzelfde (en soms zelfs een beter) resultaat zal worden bereikt. Bovendien realiseerden wij ook voor andere collega's (arbeidsvoorwaarden na 2002) een verbetering. Teksten en berekeningen worden nog steeds in overleg verder uitgewerkt.


Verplaatsingen


ACOD Gazelco probeert op verschillende vlakken een verbetering van verplaatsingsmodaliteiten te realiseren. Een groot aandachtspunt hierbij blijft een versoepeling van terugbetaalde combinatiemogelijkheden van verschillende manieren om zich te verplaatsen (openbaar vervoer, fiets, auto, te voet). Ook internationale verplaatsingen en degene die op zee plaatsvinden, blijven onze aandacht trekken. Er is een sectorale bespreking aan de gang over toekenningsmodaliteiten en (zelf te betalen) tarieven van een omniumverzekering in bepaalde omstandigheden. Recent werd op onze vraag verkregen dat hiervoor, in de huidige context van verminderde verplaatsingen, het aantal gereden kilometers van vorig jaar in overweging zal worden genomen. Bovendien vroegen we om ook het sociaal abonnement steeds te blijven doorbetalen (sommigen zijn niet minstens eenmaal per maand aanwezig op hun standplaats) en om de periode van overplaatsingsvergoedingen te verlengen.


Recuperatie van prestaties tijdens zondagswacht


De werkgeversfederaties hebben advies ingewonnen bij de betrokken federale overheidsdienst over de toelaatbaarheid van een verlenging van de verhoogde recuperatiemogelijkheid tot een maand na prestaties van overuren tijdens een zondagswacht. Veel te laat en na herhaaldelijk aandringen van ACOD Gazelco formuleerden zij recent een voorstel van sectorale overeenkomst, dat zal afgehandeld worden vanaf begin september.


Hospitalisatieverzekering Ethias 8.000.030


Een nieuwe, sectoraal overeengekomen sensibiliseringscampagne zal gelanceerd worden naar alle betrokkenen om met het gebruik van eenpersoonskamers verstandig om te gaan, omdat dit in sommige gevallen zeer hoge kosten met zich meebrengt en dit het financieel evenwicht van deze verzekering in gevaar kan brengen. Het gebruik ervan is een recht, maar ook ACOD Gazelco vraagt om hiermee rekening te willen houden.


Personeelstarief elektriciteit voor arbeidsvoorwaarden na 2002


Sinds jaren trachten wij te onderhandelen over de berekeningsbasis van een evenwichtige aanrekening van eigen RSZ-bijdragen op een voordeel dat 30 procent korting op een referentietarief zou overstijgen. De correcte berekeningswijze werd aangereikt door ACOD Gazelco en als dusdanig erkend door de werkgeversfederaties, maar zij wordt nu toegepast op een verkeerd en niet-overeengekomen referentietarief, waardoor zeer veel betrokkenen veel meer eigen bijdragen zullen aangerekend krijgen, sommigen onder hen zelfs voor een eerste keer. Hiermee is ACOD Gazelco, als enige betrokken partij, het absoluut niet eens. Wij deden dan ook een tegenvoorstel dat rekening zou houden met de alsmaar stijgende bijkomende kosten op elektriciteitsfacturen. Helaas willen werkgevers dit met zelf bedachte argumenten niet aanvaarden. Natuurlijk is ook ACOD Gazelco een verdediger van de sociale zekerheid, maar deze moet op een evenwichtige manier gefinancierd worden en mag niet sommigen benadelen op een onjuiste manier.

Ook voor aangerekende gastarieven voor deze betrokkenen willen wij dringend sectoraal overleg, gezien deze personeelstarieven veel te hoog zijn en dus het tariefvoordeel verder dreigen uit te hollen. Dat is misschien wel een patronale strategie.

Naast deze belangrijke sectorale besprekingen zal ACOD Gazelco ook werken aan een verbeterd reglement in functie van de syndicale premies en andere dossiers die op een overlegtafel zullen komen. Als in het najaar de verschoven sociale verkiezingen zouden plaatsvinden, zal dat natuurlijk ook alle vertegenwoordigers van onze organisatie aanbelangen en bijgevolg ook de te verdedigen belangen van al onze leden en het personeel in het algemeen. Samen zijn we sterker, dus graag jullie blijvende steun aan onze syndicale strijd in deze regelmatig moeilijke omstandigheden!


Jan Van Wijngaerden