De fiscus heeft dringend een inhaalbeweging nodig

 


De reportage van Het Laatste Nieuws en VTM over de gevolgen van de jarenlange besparingen op personeel bij de FOD Financiën toont overduidelijk aan waarvoor de ACOD al vele jaren lang waarschuwt. Het invoeren van meer en meer digitale arbeidsprocessen compenseert onvoldoende het dalend aantal fiscale controleurs.


Dat is dan ook de reden waarom de vakbonden met een vorige minister van Financiën (Johan Van Overtveldt – N-VA) overeen gekomen waren het totale aantal fiscale controleurs stabiel te houden, met name door de vertrekkende controleurs (via pensionering of anderszins) een op een te vervangen.

Helaas ‘vergat’ deze minister voor die een op een vervanging ook voldoende personeelskredieten te voorzien. Ook de huidige regering vervalt in datzelfde euvel. Het gevolg daarvan is dat de een op een vervanging van fiscale controleurs ofwel niet gebeurt, ofwel ten koste gaat van ander, omkaderend personeel.

In beide gevallen is het resultaat hetzelfde: de daling inzake aantallen personeelsleden bij de FOD Financiën blijft zich doorzetten. Met als gevolg dat de werkdruk voor de resterende collega’s blijft toenemen, waardoor de kwaliteit van het werk eronder blijft lijden.

De woordvoerder van de FOD Financiën draait cirkels rond deze vaststellingen en beperkt zich tot een vergoelijkende uiteenzetting inzake de vermeende soepelheid omtrent de prestatiedoelstellingen per ambtenaar en per team. Hij verklaart: “Het aantal dossiers dat moet behandeld worden, wordt bepaald door de capaciteit in termen van mandagen en niet omgekeerd. Een overschrijding van dat aantal controledagen kan in overleg met de dienstchef en vermits het om gemiddelden gaat is het best mogelijk dat de controle van een ander dossier minder toegewezen dagen vergt waardoor er opnieuw een evenwicht komt.”

In de praktijk komt deze soepelheid slechts voor in een zeer beperkt aantal gevallen. De dienstchef (die geacht wordt deze soepelheid toe te staan), is zelf ook onderhevig aan prestatiedoelstellingen. Om moeilijkheden met zijn of haar hiërarchie te vermijden, zal hij of zij dan ook zeer weinig geneigd zijn om 'toegevingen' te doen aan zijn of haar ondergeschikten.

De enige echte oplossing voor de problemen inzake werkdruk en accuraatheid van de fiscale controles is dan ook het formeel stopzetten van het besparingsbeleid. In plaats daarvan moet er veel meer geïnvesteerd worden in de fiscale administraties. Het is kortom tijd voor een inhaalbeweging. De ACOD zal daar dan ook voor blijven ijveren.


Perscontact:
Peter Veltmans – ACOD Financiën