“De openbare sector verdient een intersectoraal akkoord”

 


Op 29 maart organiseert het gemeenschappelijk vakbondsfront een interprofessionele actie- en stakingsdag om de vastgelopen onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord aan te klagen. Neemt de ACOD ook deel?


Chris Reniers: “Het interprofessioneel akkoord of IPA heeft in de eerste plaats betrekking op het personeel in de private sector. Toch is een aantal van onze sectoren ook betrokken partij. Hun personeel valt deels of soms zelfs volledig onder de loonnorm waarover het IPA afspraken vastlegt. Een andere doelstelling van dit IPA was het optrekken van het minimumloon naar 14 euro per uur. Ook daar zijn enkele van onze sectoren betrokken omdat ze personeelsleden vertegenwoordigen met een bijzonder laag loon, ver onder het voorgestelde minimumloon.
Voor haar deelname aan de actie- en stakingsdag zal elke sector de nodige procedures volgen om eventuele acties en stakingen in hun openbare diensten te organiseren.”


Wordt er ook voor de openbare sector een IPA afgesloten?


Chris Reniers: “Uiteraard blijven we in de openbare sector niet achter. We zullen met het gemeenschappelijk vakbondsfront voor de openbare sector ook een gelijkaardige eisenbundel indienen om een intersectoraal akkoord af te sluiten met de verschillende werkgevers van de openbare diensten, met name de federale en deelregeringen.


Over dat intersectoraal akkoord wordt normaal gezien onderhandeld in het Comité A, waarin de premier, de minister van Ambtenarenzaken en de vertegenwoordigers van de deelregeringen aan tafel zitten met de vakbonden van de openbare sector.


Helaas staan de activiteiten van het Comité A al geruime tijd op een laag pitje. Het is dus hoog tijd dat de regeringsvertegenwoordigers hun verantwoordelijkheid opnemen, de waarde van het Comité A erkennen en ons terug aan tafel roepen. Alleen zo zullen we kunnen onderhandelen om onze eisen op kwalitatief en kwantitatief vlak in afspraken om te zetten.”


Individuele sectoren in de openbare sector hebben elk hun specifieke eisen, maar kan je ook een voorbeeld geven van een gemeenschappelijke eis voor alle personeelsleden?


Chris Reniers: “Personeel van de openbare sector dat zich het voorbije jaar met hart en ziel heeft ingezet in het kader van de CoViD-19-crisis verdient daar erkenning en waardering voor. Niet zelden worden personeelsleden in openbare diensten die in contact komen met het publiek ook slachtoffer van een coronabesmetting, dus ten gevolge van hun dagelijks werk. De erkenning van die besmetting als een arbeidsongeval of beroepsziekte is een van onze gemeenschappelijke eisen.
O
p straat komen om onze eisen kracht bij te zetten zit er nog niet meteen in, maar we blijven wel druk uitoefenen via andere kanalen en onderhandelingsorganen.”


Bij bpost is het ontslag gevallen van ceo Jean-Paul Van Avermaet. Wat verwacht je van zijn opvolger?


Chris Reniers: “Niet alleen voor bpost, maar eigenlijk voor alle overheidsbedrijven, is het belangrijk dat hun ceo’s niet alleen integer zijn en de knowhow en capaciteiten bezitten die verwacht worden voor het managen van een overheidsbedrijf, maar ook dat ze oog hebben voor de specifieke eisen die gesteld worden aan een overheidsbedrijf. Een overheidsbedrijf kan je niet zomaar vergelijken met een privaat bedrijf. Omwille van de publieke dienstverlening heeft het andere doelstellingen en prioriteiten. Dat aspect moet dus zwaar doorwegen bij een volgende aanstelling. Ongetwijfeld zal onze sector Post dat in de gaten houden wanneer hij de selectieronde opvolgt.”


Wat vond je van de soap bij de voordracht door het Vlaams Belang van de homofobe Jef Elbers als lid van het Vlaams Audiovisueel Fonds?


Chris Reniers: “We hebben opnieuw kennisgemaakt met de ranzigheid van het Vlaams Belang. De partij heeft nog maar eens – hoewel ze het in alle toonaarden ontkent – duidelijk gemaakt op hoe zij omgaat met seksuele geaardheid. Het blijft een feit dat ze telkens weer mandatarissen en mensen in hun rangen blijft verdedigen, die duidelijk blijk geven van een discriminerende houding ten aanzien van de LGBTQIA+gemeenschap en ten aanzien van alles wat progressief is. Elbers staat trouwens ook bekend als een notoir racist. Het Vlaams Belang mag dan nog beweren dat ze ‘altijd de juiste man of vrouw’ voorstellen op de juiste plaats, maar met dergelijke uitspraken blijkt dat voor die partij expertise altijd ondergeschikt zal zijn aan vooringenomenheid, partijdigheid en eigen volk eerst.”